Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy

Kolorowy pasek

 

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy

Al. Jana Pawła II nr 1

06-121 Pokrzywnica

Pokój Nr 1(parter)


 

telefon kontaktowy: 23 691 87 94 fax 23 691 88 46

e-mail - gops@pokrzywnica.pl

godziny pracy: wtorki: od godziny 930 do 1730 ; poniedziałek - piątek 730 do 1530


 

Nazwa Usługi

FUNDUSZ  ALIMENTACYJNY

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Marlena Taperek - Starszy Referent d/s Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Wymagane dokumenty

 1. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:

  • do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia,

  • jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,

  • jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo

 2. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.

 3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500 zł na osobę uprawnioną.

II. Warunki uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio:

 1. Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającego się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

 2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka, w przypadku gdy osoba na którą jest składany wniosek jest niepełnoletnia.

 3. Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku gdy osoba na którą jest składany wniosek ukończyła 18 rok życia.

 4. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy osoba na którą jest składany wniosek jest niepełnosprawna i ukończyła 25 rok życia.

 5. Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny, odpowiednio:

  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

  • oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

  • oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innego dochodu, niepodlegającego opodatkowaniu,

  • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów.

 6. Jeżeli dłużnik alimentacyjny zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

  • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia

  • lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 7. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:

  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji

  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zatwierdzającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

  • orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.

 8. Wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację, albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów.

Opłaty

Nie podlega

Sposób doręczenia decyzji

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzje - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst. jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)


 

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U z 2008 r., Nr 136, poz. 855)


 

Data Opracowania

Data Aktualizacji

Sporządził

Zatwierdził (Sprawdził)

2008-08-27

2010-03-15


Marlena Taperek


 

Agnieszka Piekarska
 

Załączniki

Fundusz Alimentacyjny- Wniosek (65.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Taperek Marlena
Data utworzenia:2010-05-10 10:21:53
Wprowadził do systemu:Taperek Marlena
Data wprowadzenia:2010-05-10 10:22:00
Opublikował:Taperek Marlena
Data publikacji:2010-05-10 10:22:53
Ostatnia zmiana:2010-05-10 11:50:55
Ilość wyświetleń:3226
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij