Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. świadczeń  wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy.

                                                                                           Pokrzywnica,2018-05-14

KIEROWNIK   GMINNEGO  OŚRODKA   POMOCY  SPOŁECZNEJ W POKRZYWNICY

                                                            OGŁASZA  NABÓR     

                                        NA  WOLNE   STANOWISKO  URZĘDNICZE

1.Nazwa i  adres  jednostki :

                               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                               Aleja Jana Pawła II nr 1

                               06-121 Pokrzywnica

2.Określenia stanowiska:

                              Stanowisko pracy: Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych

                              Forma zatrudnienia: umowa o pracę

                              Wymiar etatu: pełen wymiar  czasu pracy

                              Miejsce wykonywania pracy : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

                                                                                   Al. Jana Pawła II nr 1 , 06-121 Pokrzywnica .

3.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem : 

                                  Wymagania niezbędne :

1.Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4.Nieposzlakowana opinia.

5.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

6.Umiejętność sprawnej obsługi komputera.

7.Wykształcenie wyższe .

8.Doświadczenie zawodowe : co najmniej rok stażu pracy na stanowisku pracy  związanym z obsługą świadczeń   wychowawczych.

9.Znajomość i umiejętność stosowania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Ustawy o samorządzie gminnym , Kodeksu Postępowania administracyjnego.

                Wymagania dodatkowe  :

1.Umiejętność pracy w zespole.

2.Systematyczność,dokładność,komunikatywność,sumienność.

3.Dyspozycyjność.

4.Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1.Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

2.Prowadzenie postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego.

3.Prowadzenie postępowań  w zakresie nienależnie pobranych świadczeń.

4.Sporządzanie  comiesięcznych  list wypłat świadczeń wychowawczych .

5.Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie świadczenia wychowawczego .

6.Przygotowanie decyzji administracyjnych.

7.Wykonywanie innych zadań przewidywanych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń   Kierownika Ośrodka.

5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

Miejsce  pracy :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II nr 1 , 06-121 Pokrzywnica .

Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy :

Stanowisko pracy związane z pracą  przy komputerze, wyjazdy związane ze szkoleniami , przemieszczaniem  się wewnątrz budynku oraz po terenie gminy.

6.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , jest niższy niż 6 %.

 

7.Wymagane dokumenty: 

1.Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy.

2.List motywacyjny.

3.Życiorys–curriculum vitae – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (oryginał do wglądu).

4.Kserokopia świadectw pracy ( oryginały do wglądu).

5.Kserokopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe(oryginały do wglądu).

6.Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach , uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

7.Oświadczenie kandydata stwierdzające ,że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

8.Oświadczenie kandydata stwierdzające ,że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9.Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.

10.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych :

,,Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisku Podinspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2016 r.poz.922 z późn.zm.)”.

8.Termin i miejsce składania dokumentów :

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją :

,,Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy”, w terminie do 30 maja 2018 roku do godziny 16.00 w pokoju nr  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy lub za pośrednictwem poczty na adres :Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy , Aleja Jana Pawła II nr 1 , 06-121 Pokrzywnica.

Aplikacje które wpłyną do GOPS w Pokrzywnicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9.Dodatkowe informacje :

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna ,bądź test kompetencyjny.

Osoby  które nie spełniają wymagań formalnych , nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.pokrzywnica) oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w jednostce.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :

(23) 691 87 94 Agnieszka Piekarska

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru na BIP-ie . Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2016r. ,poz. 922 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy informuje , że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy , Aleja Jana Pawła II nr 1,06-121 Pokrzywnica.

2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracownika na stanowisko urzędnicze określone w naborze.

3.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art.22  § 1 Kodeksu Pracy spowoduje , że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Metadane

Źródło informacji:Taperek Marlena
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Taperek Marlena
Data wprowadzenia:2018-05-14 12:42:43
Opublikował:Taperek Marlena
Data publikacji:2018-05-14 12:46:00
Ostatnia zmiana:2018-05-14 12:46:18
Ilość wyświetleń:181
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 023 691 87 94
gops@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij